AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Perioden april juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 160 (167) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 110 (71) Mkr
  • Onoterade innehav 1 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar 50 (98) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 10,79 (11,26) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 5 procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 8 procent

Perioden januari - juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 660 (-496) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 415 (-246) Mkr
  • Onoterade innehav 51 (-12) Mkr
  • Finansiella placeringar 198 (-232) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 44,65 (-33,52) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 39 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 240 (165) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 23 (-17) procent justerat för lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 146 Mkr per den 15 juli 2021 varav aktiva innehav 126 Mkr och övriga noterade aktier 20 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 13.00 CET.

Bilaga