AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Perioden januari mars

 • Resultatet efter skatt uppgick till 211 (-19) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 183 (26) Mkr
  • Onoterade innehav -5 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar 36 (-43) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 14,27 (-1,30) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 270 (256) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 6 (0) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 14 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 3 procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med 9 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,80 (4,85) kr/aktie

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 31 Mkr per den 5 maj 2023, varav aktiva innehav 20 Mkr och övriga noterade aktier 10 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 8 maj 2023, kl 15.00 CET.

Bilaga