AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i AB Traction (publ)
Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 29 april 2022. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, via e-post: post@traction.se eller i nödfall på telefon 08-506 289 00. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I de fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Om aktieägaren är en juridisk per­son ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren före onsdagen den 27 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 5 maj 2022

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Val av person att justera protokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Vd:s anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse
 9. Frågestund
 10. Beslut om
  1. 1   Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultaträkning och koncern­balansräkning
  2. 2   Beslut om disposition av bolagets vinst
  3. 3   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
 18. Bemyndigande till styrelsen att besluta om

18.1 återköp av egna aktier; och

18.2 överlåtelse av egna aktier

  19.  Årsstämman avslutas

 

Förslag under punkt 2

Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström.

Förslag under punkt 3

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås David Stillström eller, vid förhinder för honom, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Förslag under punkt 5

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 5 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av AB Traction, baserat på bolagsstämmoaktieboken och kontrollerats och tillstyrkts av juste­ringspersonen.

Förslag under punkt 10.2

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 4,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 9 maj 2022. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsän­das från Euroclear torsdagen den 12 maj 2022. 

Förslag under punkterna 2, 11, 12, 13, 14, 15 och 16

Efter beslut på stämman 2014 så har bolaget ingen valberedning; huvudägaren har ansvaret för att lämna förslag i valärenden och har underrättat styrelsen om följande förslag:

 • Punkt 2 – att Bengt Stillström eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till ordförande vid årsstämman;
   
 • Punkt 11 –
  1. 1  att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode om 120 000 kronor till de externa styrelseledamöterna (dvs enligt förslaget Henrik Lange och Jonas Olavi); till styrelsens ordförande utgår inget arvode; samt
  2. 2  att revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.

 • Punkt 12 – att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter;
 • Punkt 13 – att omval äger rum av styrelseledamöterna Henrik Lange, Jonas Olavi, Bengt Stillström samt Petter Stillström

En närmare presentation av styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida traction.se  

 • Punkt 14 – att Bengt Stillström föreslås vara styrelseordförande;
 • Punkt 15 – att en revisor utan suppleant ska utses;
 • Punkt 16 – att omval föreslås äga rum av revisionsbyrån Mazars, som har utsett Martin Kraft som huvudansvarig revisor.

Förslag under punkt 17

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Förslag under punkt 18

Punkt 18.1 – Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala anta­let aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläg­gas kontant.

Punkt 18.2 – Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläg­gas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget

__________________

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 200 000 aktier av serie B motsva­rande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stäm­man.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 17 och huvudägarens motiverade yttrande kommer att hållas tillgäng­liga på bolagets huvudkontor, Birger Jarlsgatan 33, 103 66 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.traction.se senast från den 14 april 2022 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Handling­arna kommer att framläggas på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor. 

Övrigt

Bolagets vd föreslås ha rätt att företa redaktionella justeringar och ändringar som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket av bolagsstämmans beslut och bemyndigande.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 25 april 2022 till AB Traction, Box 3314, 103 66 eller e-post: post@traction.se . Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgäng­liga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 27 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Tractions webbaserade årsredovisning på svenska offentliggjordes den 30 mars 2022. 

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.traction.se , och kan även begäras under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm eller per telefon 070 442 10 99.

Stockholm i april 2022

AB Traction

(publ)

Styrelsen

__________________

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att använ­das framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoproto­koll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rät­tigheter, se dokumentet ”Integritetspolicy för Traction”, Tractions hemsida  www.traction.se under rubriken "Års­stämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning" och rubriken "Kommande årsstämma").

__________________

Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska offentliggöra enligt lagen om värde­pap­persmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent­liggö­rande den 4 april 2022.

Bilaga