Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tethys Oil AB

Regulatoriskt pressmeddelande
Flaggningsmeddelande i Tethys Oil AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556615-8266 Tethys Oil AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2023-04-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 619 410
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 619 410
Andel
 - aktier4,8989 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,8989 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,8989 % 1 619 410
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,10778 % 35 628
 
TOTALT5,00668 % 1 655 038
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 655 038
 - andel av rösträtter5,00668 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.