Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tethys Oil AB

Regulatoriskt pressmeddelande
Flaggningsmeddelande i Tethys Oil AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556615-8266 Tethys Oil AB
InstrumentAktier & Inlösen Aktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2023-06-02
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 177 153
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter7 177 153
Andel
 - aktier10,85585 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,85585 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,85585 % 7 177 153
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00761 % 5 028
 
TOTALT10,86346 % 7 182 181
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 182 181
 - andel av rösträtter10,86346 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 66 113 216 utestående aktier och röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.