VNV Globals företrädesemission övertecknad

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.VNV Global AB (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) meddelade den 4 maj 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 16 412 638 stamaktier med en teckningskurs om 20 SEK per stamaktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 4 maj 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket motsvarar det preliminära utfallet, som visar att 14 450 586 stamaktier, motsvarande cirka 88,0 procent av de erbjudna stamaktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 2 522 238 stamaktier, motsvarande cirka 15,4 procent av de erbjudna stamaktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 103,4 procent av erbjudna stamaktier. Således är Företrädesemissionen övertecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 328 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 

Den 23 mars 2023 offentliggjorde VNV Global att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen genom bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 12 maj 2022.
 

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen uppgick till 16 412 638 stamaktier och det slutgiltiga utfallet visar att 14 450 586 stamaktier, motsvarande cirka 88,0 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 522 238 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 15,4 procent av de erbjudna stamaktierna. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 103,4 procent av de erbjudna stamaktierna med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed är Företrädesemissionen övertecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) är den 16 maj 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq Stockholm omkring den 23 maj 2023. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 328 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 25 MSEK.
 

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 19 april 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier utan teckningsrätter förväntas distribueras omkring den 8 maj 2023. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats stamaktier kommer att meddelas.
 

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i VNV Global öka med 16 412 638, från 119 149 152 till 135 561 790 och aktiekapitalet öka med 1 662 409,30 SEK, från 12 068 423,00 SEK till 13 730 832,30 SEK.[1]
 

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge samt Milbank LLP företräder Bolaget som legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.[1] Per dagen för detta pressmeddelande har Bolaget totalt 119 149 152 utestående aktier, bestående av 114 888 469 stamaktier och 4 260 683 Incitamentsaktier (varav 2 008 545 är serie C 2019-aktier, 502 138 är serie C 2020-aktier, 560 000 är serie C 2021-aktier och 1 190 000 är serie C 2022-aktier). Innehavare av Incitamentsaktier har på förhand ingått skriftliga åtaganden i vilka de har åtagit sig att avstå från teckning av aktier och avsagt sina teckningsrätter hänförliga till deras Incitamentsaktier. Teckningsrätter hänförliga till Incitamentsaktierna kommer ej att tilldelas och således inte utgöra en del av Företrädesemissionen. Alla beräkningar i pressmeddelandet exkluderar teckningsrätter relaterade till de ovannämnda Incitamentsaktierna samt eventuella förändringar i aktiekapitalet, kvotvärde och aktier till följd av beslut som godkänts av årsstämman den 4 maj 2023.